Sports

BASKETBALL

 

MONDAY JAN 21 HOME VS ALAMANCE

JV GIRLS @ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00

 

TUESDAY JAN 22 HOME VS CALVARY

JV GIRLS @ 3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00

 

FRIDAY JAN 25 @ SHEETS MEMORIAL

JV GIRLS @3:30

JV BOYS @ 4:30

VARSITY GIRLS @ 5:30

VARSITY BOYS @ 7:00